Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Provozovatelem internetového obchodu na webových stránkách www.dilymikes.cz je podnikatel Ing. Petr Mikeš, IČ: 02347121, DIČ: CZ7806201535,  Střítež 43, 39301 Pelhřimov.

(dále jen „prodávající“)

Telefon: +420 603 332 376

E-mail: dily.mikes@seznam.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 262739358/2010

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Je-li smluvní stranou podnikatel řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají podnikatelské činnosti podnikatele, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není mezi nimi dohodnuto výslovně něco jiného.

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.dilymikes.cz je běžně dodávaným zbožím. Prodávající však nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zobrazeného zboží. Dostupnost zboží bude kupujícímu vždy potvrzena na základě konkrétní objednávky.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a její odeslání. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena elektronickým nebo telefonickým potvrzením objednávky prodávajícím.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny apod.) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky elektronicky nebo písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

3. Zrušení objednávky zboží

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího s kupujícím za podmínek, které si vzájemně sjednají.

4. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději 14. den po převzetí zboží. Zboží, bez známek užívání nebo opotřebování či vad a nejlépe v původním obalu, je kupující povinen poslat zpět na adresu prodávajícího. Prodávající vrátí zpět kupujícímu cenu zboží a poměrných nákladů na dopravu, pokud byla při dodání zboží kupujícímu účtována, a to do 14-ti dnů. V případě, že zboží, které bylo kupujícím v zákonné lhůtě vráceno prodávajícímu, vykazuje známky opotřebení, používání nebo poškození, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu přiměřenou část z původní kupní ceny. Prodávající si uspokojí své nároky z částky, která bude kupujícímu vrácena, a to jednostranným započtením.

5. Cena a způsob platby

Kupní cenu lze uhradit takto:

- na dobírku v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby

- bezhotovostním převodem z účtu

- v případě osobního odběru zboží v hotovosti

Ceny zboží uvedené na stránkách http://www.dilymikes.cz jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků za dopravu apod. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti u prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z částky po splatnosti v zákonné výši. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury – daňového dokladu, je-li kupujícímu zaslán.

V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, nejpozději do 14-ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. Její celková délka bude dána způsobem doručení, které si kupující zvolí. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat nebo předat dopravci do 5-ti pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5-ti pracovních dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

7. Zaslání zboží a osobní odběr zboží
Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám dle nabídky prodávajícího. V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na účet prodávajícího.

Prodávající doporučuje prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučuje sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo mechanicky nepoškozené.

V případě osobního odběru zboží je zboží připraveno k odběru v sídle prodávajícího po dobu 5-ti pracovních dnů od výzvy k osobnímu odběru zboží učiněné elektronicky nebo telefonicky.

8. Záruční podmínky a reklamace
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Kupujícím – podnikatelům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.
V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě reklamace zboží je kupující povinen přesně popsat vady zboží a zaslat toto vymezení vad prodávajícímu. Podle typu vady sdělí prodávající kupujícímu, zda má zboží zaslat do příslušného servisu nebo přímo prodávajícímu. Prodávající doporučuje zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jelikož prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím reklamovaného zboží.
Prodávající nebo příslušný servis posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího elektronicky nebo telefonicky o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele třicetidenní.

9. Ochrana osobních údajů kupujícího

Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího jeho osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek.
Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí.
Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou přepravce.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat elektronicky nebo telefonicky.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu http://www.dilymikes.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

10.  Informační povinnost dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce http://www.dilymikes.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného. Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://www.dilymikes.cz nejméně 14 dní před účinností nových obchodních podmínek.

Ve Stříteži dne 1.3.2017